Menaxhimi i sigurise ne qendra tregtare

  • Picture13 Picture13
  • Picture12 Picture12
  • Picture11 Picture11
  • Picture10 Picture10
  • Picture8 Picture8
  • Picture9 Picture9
  • Picture7 Picture7

Sherbimi i sigurise ne Qendrat Tregetare realizohet nëpërmjet:

• Organizimit profesional të shërbimit.
• Pajisjes me mjetet dhe burimet njerezore te nevojshme për përballimin e situatave të ndryshme.
• Përgatitjen trajnuese të stafit te sigurise per te gjithamasat perfshire edhe evakuimin.
• Aplikimin e koncepteve bashkëkohore të ruajtjes
• Kodin e etikes ne komunikimme klientet.
•Sherbimin anti-eksplozivme ekipin anti-ekspoloziv te Alsig.

•Trajnimin e stafit te sigurise dhe te stafit te objektit per masat antielsploziv dhe kundra zjarrit.