SHERBIMI BODYGUARD DHE MBROJTJA EKZEKUTIVE E PERSONALITETEVE

  • sherbimi_bodyguard_2_b
  • sherbimi_bodyguard_4_b
  • sherbimi_bodyguard_13_b
  • DSC_0026

Shqipëria është përfshirë në ritmet e larta të ndryshimit të globit dhe e hapur ndaj realiteteve pozitive dhe optimiste, por edhe atyre të dhimbshme dhe të frikshme. Sot terrorizmi, rrëmbimi i personave dhe cënimi i jetës dhe pasurisë kapitale dhe morale të individit, janë bashkëshoqërues të sipërmarrjes.


Mbrojtja ekzekutive e individëve në lidhje me personalitetin, dinjitetin, pasurinë morale, publike dhe jetën e tyre realizohet nëpërmjet:

  • Organizimit profesional të shërbimit.
  • Pajisjes me mjetet dhe teknikat e nevojshme për përballimin e situatave të ndryshme.
  • Përgatitjen profesionale të stafit.
  • Aplikimin e koncepteve bashkëkohore të shoqërimit.

“Alsig” u ofron mbrojtje të sigurt dhe profesionale klientëve të vet, nëpërmjet një stafi të përzgjedhur në mënyrë mjaft të kujdesshme sipas kritereve të formimt profesional, figurës morale, nivelit intelektual dhe përgatitjes fizike. 

I gjithë ekipi që realizon këtë shërbim zotëron edukim bazë universitar ushtarak/policor. Mbas selsektimit, personeli i nënshtrohet një periudhe tetëjavore trainimi intensiv si dhe trajnimeve të vazhdueshme periodike.

Shërbimet përshtaten sipas nevojave të klientit duke i dhënë një peshë të madhe vlerësimit të rezikut real, mjedisit të ushtrimit të aktivitetit dhe veprimtarisë e sjelljes së tij.