Sisteme CCTV, alarmi dhe akses kontrolli

“ALSIG” zotëron dhe vë në përdorim pajisje të teknologjive më të avancuara të survejimit, komunikimit dhe të informacionit, gjë që i krijon mundësi shoqërisë të ketë një avantazh të pakrahasueshëm në tregun e shërbimeve të sigurisë.

Shoqëria ofron SHERBIMIN E SURVEJIMIT AUDIOVIZIV, ATE TE SISTEMEVE TE ALARMIT DHE AKSES KONTROLLIT duke marrë përsipër të instalojë, të vërë në funksionim dhe të përdorë keto mjete, për ruajten e objekteve te saj.

Instalimi dhe kostoja e pajisjeve ne funksion te sigurise jane pjese e paketes se sherbimit dhe nuk perfshihen ne çmimin e dhene klientave tane.

Bëjnë pjesë në këtë shërbim:

  • Analiza e detajuar e sigurimit të objektit dhe nxjerrja e kërkesave të nevojshme për realizimin me efektivitet të shërbimit të survejimit audioviziv.
  • Instalimi i sistemit audioviziv që përfshin kamerat, monitorët, vidioregjistratorët DVR dhe aksesorë te tjerë.
  • Organizimi i sisitemit operativ të sigurisë me anë të:
   • Qendrës së Brendshme Operative me operatorë të specializuar dhe vënia në dispozicion e nje grupi reagimi.
   • Qendrës Operative të “ALSIG” dhe mbeshtetja me anë të grupit të gatshëm.